รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings)

Proceedings The 14th National and The 10th International PIM Conference 2024 “Harmony of Sustenance: Integrating Food, Health, and Wellness Across Lifetimes”

Cover
Title Page
สารอธิการ
คำกล่าวเปิดงาน
สารบัญ
รายละเอียดโครงการ
กำหนดการ
รายชื่อบทความที่นำเสนอผลงาน
N1-การจัดการ (Management)
N2-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics)
N3-การพยาบาล (Nursing)
N4-การศึกษา (Education)
N5-บริหารธุรกิจ (Business)
N6-วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science)
N7-วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering&Technology)
ภาคผนวก


The 13th National and the 9th International PIM Conference 2023
“Business and Education Reform in the Multipolar World”

Cover
Title Page
สารอธิการ
สารบัญ
รายละเอียดโครงการ
กำหนดการ
รายชื่อบทความที่นำเสนอผลงาน
N1-การจัดการ
N2-การศึกษา
N3-นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร
N4-บริหารธุรกิจ
N5-วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
N6-เศรษฐศาสตร์
N7-อุตสาหกรรมการเกษตร
N8-สาขาอื่นๆ
ภาคผนวก


The 12th National and the 7th International PIM Conference 2022
Education and Business Transformation in the Virtual World:
Opportunities and Challenges of the Metaverse

Cover
Title Page
สารอธิการ
รายละเอียดโครงการ
กำหนดการ
รายชื่อบทความที่นำเสนอผลงาน
N1-การจัดการ
N2-การจัดการโลจิสติกส์
N3-การศึกษา
N4-นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร
N5-บริหารธุรกิจ
N6-วิทยาศาสตร์การอาหาร
N7-วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคผนวก


The 11th National and The 5th International PIM Conference 2021: Re-inventing Society and Education: Strategic and Innovative Holistic Approach

Cover
Title Page
สารอธิการบดี
สารบัญ
รายละเอียดโครงการ
กำหนดการ
รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน
N1-การจัดการ
N2-การศึกษา
N3-นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร
N4-บริหาร
N5-วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
N6-เศรษฐศาสตร์
N7-สาขาอื่นๆ
ภาคผนวก


PIM 10th National and 3rd International Conference 2020: Digital Transformation and Globalization 2020 (DTGT)

Cover
Title Page
สารจากอธิการบดี
สารบัญ
รายละเอียดโครงการ
Agenda
รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน
N1-การจัดการ (Management)
N2-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics)
N3-การศึกษา (Education)
N4-นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร (Communications)
N5-บริหารธุรกิจ (Business & International Business)
N6-วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering & Technology) Part 1
N6-วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering & Technology) Part 2
N7-เศรษฐศาสตร์ (Economics)
N8-อุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture)
N9-สาขาอื่นๆ (Other related fields)
ภาคผนวก


PIM 9th National and 2nd International Conference 2019: Global Innovation for Sharing Economy (GISE) and 2nd Smart Logistics Conference

Cover
Title Page
Table of Contents
รายชื่อผู้นำเสนอผลงานระดับชาติ (NATIONAL CONFERENCE)
A-Logistic
B-Business
C-Humanities and Social Sciences
D-Management Science
E-Engineering and Technology
F-Education
รายชื่อผู้นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ (INTERNATIONAL CONFERENCE)
G-Business and Management
H-Education Arts and Culture
I-Engineering Agricultural and Food
Appendix


PIM 8th National and 1st International Conference “Challenges and Opportunities of ASEAN: Innovative, Integrative and Inclusive Development”

Cover
Cover/Title Page
Table of Contents
รายชื่อผู้นำเสนอผลงานระดับชาติ (NATIONAL CONFERENCE)
A-AGRICULTURE AND AGRO-INDUSTRY
B-COMMUNICATION ARTS
C-BUSINESS ADMINISTRATOR
D-BUSINESS ADMINISTRATOR (CHINESE LANGUAGE)
E-LOGISTICS
F-MANAGEMENT SCIENCES
G-ENGINEERING AND TECHNOLOGY
H-LIBERAL ARTS
I-EDUCATION
J-SOCIAL SCIENCES
รายชื่อผู้นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ (INTERNATIONAL CONFERENCE)
K-EDUCATION IN THE DIGITAL AGE
L-MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP IN THE CHANGING WORLD
M-SMART MANUFACTURING 4.0 AND BIG DATA & DIGITAL MARKETING
N-UNDERSTAND ASIAN CONSUMERS
O-OTHER
APPENDIX


การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7: "Smart Agriculture and Food Management for Sustainability"

หน้าปก / หน้าปก CD
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7
บทความพิเศษ (Invite Paper)
กลุ่มบริหารธุรกิจ
กลุ่มบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาจีน)
กลุ่มวิทยาการจัดการ
กลุ่มศิลปศาสตร์
กลุ่มนิเทศศาสตร์
กลุ่มศึกษาศาสตร์
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มนวัตกรรมการเกษตร
กลุ่มการจัดการธุรกิจอาหาร
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
กลุ่มสาขาอื่นๆ


การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6: "นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยสู่โลกอนาคต"

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6
แบบบรรยาย (Oral Presentation)
แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)


การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 5: “อุตสาหกรรมไทยในยุค Digital Economy”

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 5
กลุ่มบริหารธุรกิจ (1)
กลุ่มบริหารธุรกิจ (2)
กลุ่มนวัตกรรมการจัดการเกษตร
กลุ่มวิทยาการจัดการ
กลุ่มศิลปศาสตร์
กลุ่มนิเทศศาสตร์
กลุ่มศึกษาศาสตร์
กลุ่มแพทยศาสตร์
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (1)
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (2)
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (3)


การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 4: “อนาคตของประเทศไทยกับยุทธศาสตร์
พืชเศรษฐกิจ”

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 4
กลุ่มบริหารธุรกิจ
กลุ่มนวัตกรรมการจัดการเกษตร
กลุ่มวิทยาการจัดการ
กลุ่มศิลปศาสตร์
กลุ่มนิเทศศาสตร์
กลุ่มศึกษาศาสตร์
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3: “ทิศทางเศรษฐกิจไทยในยุคบูรพาภิวัฒน์”

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3
กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ
กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขานิเทศศาสตร์
กลุ่มสาขาศิลปศาสตร์
กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 2 : “การปรับตัวของธุรกิจไทยต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก : วิเคราะห์กรณีปัญหาหนี้ยุโรปและการเปิดตัวของประเทศพม่า”

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 2


การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 1: "พลวัตค้าปลีกในกระแสโลกาภิวัตน์"

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 1