รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding)

PIM 10th National and 3rd International Conference 2020: Digital Transformation and Globalization 2020 (DTGT)

Cover

Title Page

สารจากอธิการบดี

สารบัญ

รายละเอียดโครงการ

Agenda

รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน

N1-การจัดการ (Management)

N2-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics)

N3-การศึกษา (Education)

N4-นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร (Communications)

N5-บริหารธุรกิจ (Business & International Business)

N6-วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering & Technology) Part 1

N6-วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering & Technology) Part 2

N7-เศรษฐศาสตร์ (Economics)

N8-อุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture)

N9-สาขาอื่นๆ (Other related fields)

ภาคผนวก

PIM 9th National and 2nd International Conference 2019: Global Innovation for Sharing Economy (GISE) and 2nd Smart Logistics Conference

Cover

Title Page

Table of Contents

รายชื่อผู้นำเสนอผลงานระดับชาติ (NATIONAL CONFERENCE)

A-Logistic

B-Business

C-Humanities and Social Sciences

D-Management Science

E-Engineering and Technology

F-Education

รายชื่อผู้นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ (INTERNATIONAL CONFERENCE)

G-Business and Management

H-Education Arts and Culture

I-Engineering Agricultural and Food

Appendix

PIM 8th National and 1st International Conference “Challenges and Opportunities of ASEAN: Innovative, Integrative and Inclusive Development”

Cover

Cover/Title Page

Table of Contents

รายชื่อผู้นำเสนอผลงานระดับชาติ (NATIONAL CONFERENCE)

A-AGRICULTURE AND AGRO-INDUSTRY

B-COMMUNICATION ARTS

C-BUSINESS ADMINISTRATOR

D-BUSINESS ADMINISTRATOR (CHINESE LANGUAGE)

E-LOGISTICS

F-MANAGEMENT SCIENCES

G-ENGINEERING AND TECHNOLOGY

H-LIBERAL ARTS

I-EDUCATION

J-SOCIAL SCIENCES

รายชื่อผู้นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ (INTERNATIONAL CONFERENCE)

K-EDUCATION IN THE DIGITAL AGE

L-MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP IN THE CHANGING WORLD

M-SMART MANUFACTURING 4.0 AND BIG DATA & DIGITAL MARKETINGG

N-UNDERSTAND ASIAN CONSUMERS

O-OTHER

APPENDIX

การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 : "Smart Agriculture and Food Management for Sustainability"

หน้าปก / ปกซีดี

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7
บทความพิเศษ (Invite Paper)
กลุ่มบริหารธุรกิจ
กลุ่มบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาจีน)
กลุ่มวิทยาการจัดการ
กลุ่มศิลปศาสตร์และนิเทศศาสตร์
กลุ่มศึกษาศาสตร์
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มนวัตกรรมการเกษตร/การจัดการธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมเกษตร
กลุ่มสาขาอื่นๆ

 

การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 : "นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยสู่โลกอนาคต"

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6

แบบบรรยาย (Oral Presentation)

แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 

การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 5 : “อุตสาหกรรมไทยในยุค Digital Economy”

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 5
กลุ่มบริหารธุรกิจ (1)
กลุ่มบริหารธุรกิจ (2)
กลุ่มนวัตกรรมการจัดการเกษตร
กลุ่มวิทยาการจัดการ
กลุ่มศิลปศาสตร์
กลุ่มนิเทศศาสตร์
กลุ่มศึกษาศาสตร์
กลุ่มแพทยศาสตร์
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (1)
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (2)
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (3)

 

การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 4 : “อนาคตของประเทศไทยกับยุทธศาสตร์พืชเศรษฐกิจ”

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 4
กลุ่มบริหารธุรกิจ
กลุ่มนวัตกรรมการจัดการเกษตร
กลุ่มวิทยาการจัดการ
กลุ่มศิลปศาสตร์
กลุ่มนิเทศศาสตร์
กลุ่มศึกษาศาสตร์
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3 : “ทิศทางเศรษฐกิจไทยในยุคบูรพาภิวัฒน์”

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3
กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ
กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขานิเทศศาสตร์
กลุ่มสาขาศิลปศาสตร์
กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 2 : “การปรับตัวของธุรกิจไทยต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก : วิเคราะห์กรณีปัญหาหนี้ยุโรปและการเปิดตัวของประเทศพม่า”

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 1 : "พลวัตค้าปลีกในกระแสโลกาภิวัตน์"

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 1