Proceeding

การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 : "Smart Agriculture and Food Management for Sustainability"

หน้าปก / ปกซีดี

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7
บทความพิเศษ (Invite Paper)
กลุ่มบริหารธุรกิจ
กลุ่มบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาจีน)
กลุ่มวิทยาการจัดการ
กลุ่มศิลปศาสตร์และนิเทศศาสตร์
กลุ่มศึกษาศาสตร์
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มนวัตกรรมการเกษตร/การจัดการธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมเกษตร
กลุ่มสาขาอื่นๆ

 

การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 : "นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยสู่โลกอนาคต"

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6

แบบบรรยาย (Oral Presentation)

แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 

การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 5 : “อุตสาหกรรมไทยในยุค Digital Economy”

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 5
กลุ่มบริหารธุรกิจ (1)
กลุ่มบริหารธุรกิจ (2)
กลุ่มนวัตกรรมการจัดการเกษตร
กลุ่มวิทยาการจัดการ
กลุ่มศิลปศาสตร์
กลุ่มนิเทศศาสตร์
กลุ่มศึกษาศาสตร์
กลุ่มแพทยศาสตร์
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (1)
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (2)
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (3)

 

การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 4 : “อนาคตของประเทศไทยกับยุทธศาสตรพืชเศรษฐกิจ”

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 4
กลุ่มบริหารธุรกิจ
กลุ่มนวัตกรรมการจัดการเกษตร
กลุ่มวิทยาการจัดการ
กลุ่มศิลปศาสตร์
กลุ่มนิเทศศาสตร์
กลุ่มศึกษาศาสตร์
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3 : “ทิศทางเศรษฐกิจไทยในยุคบูรพาภิวัฒน์”

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3
กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ
กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขานิเทศศาสตร์
กลุ่มสาขาศิลปศาสตร์
กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 2 : “การปรับตัวของธุรกิจไทยต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก : วิเคราะห์กรณีปัญหาหนี้ยุโรปและการเปิดตัวของประเทศพม่า″

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 1 : "พลวัตค้าปลีกในกระแสโลกาภิวัตน์"

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 1