Proceeding

การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 : "Smart Agriculture and Food Management for Sustainability"

หน้าปก / ปกซีดี

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7
บทความพิเศษ (Invite Paper)
กลุ่มบริหารธุรกิจ
กลุ่มบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาจีน)
กลุ่มวิทยาการจัดการ
กลุ่มศิลปศาสตร์และนิเทศศาสตร์
กลุ่มศึกษาศาสตร์
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มนวัตกรรมการเกษตร/การจัดการธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมเกษตร
กลุ่มสาขาอื่นๆ