การเตรียมบทความ

การเตรียมบทความ
  –  บทความวิจัยที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน มีความยาวระหว่าง 8-10 หน้า กระดาษ A4
  –  ผู้เขียนจะต้องจัดรูปแบบบทความและขนาดตัวอักษรให้สอดคล้องกับรูปแบบที่กำหนดก่อนที่จะอัพโหลดบทความเข้าสู่ระบบ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการจัดงานพิจารณาต่อไป

บทความภาษาไทย

English / Chinese Paper
  –  Sample Paper

การอ้างอิงเอกสาร
      1)   การอ้างอิงในเนื้อหา เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้เขียน ปีพิมพ์ และเลขหน้าของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง เช่น สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2546: 147) ….. หรือ ….. (Newman & Cullen, 2007: 18-19) หรือ ….. (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 217-219)
      2)   การอ้างอิงท้ายบทความ ให้รวบรวมเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ เรียงตามลำดับอักษรชื่อผู้เขียน โดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA ตามเอกสารนี้