การเตรียมบทความ

   การเตรียมบทความ
  –  บทความวิจัย/บทความวิชาการที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน มีความยาวระหว่าง 10-15 หน้า กระดาษ A4
  –  ผู้เขียนจะต้องจัดรูปแบบบทความและขนาดตัวอักษรให้สอดคล้องกับรูปแบบที่กำหนดก่อนที่จะอัพโหลดบทความเข้าสู่ระบบ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการจัดงานพิจารณาต่อไป

การจัดพิมพ์บทความ
 • บทความต้องจัดส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ “นามสกุลไฟล์ .docx” 
 • ความยาวของบทความรวมทั้งหมด 10-15 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว
 • ตั้งค่าพิมพ์บทความในกระดาษ ให้ใช้กระดาษขนาด A4 (210 มม. x 297 มม.) หรือ (21 ซม. X 29.7 ซม.) หรือ (8.27 นิ้ว x 11.69 นิ้ว)
 • ส่วนประกอบของบทความ ต้องมีทุกหัวข้อหลักตามที่กำหนดในบทความวิจัย โดยเรียงลำดับดังนี้
  – ชื่อเรื่องบทความ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  – ชื่อผู้เขียนทุกคน พร้อมระบุ หน่วยงานที่สังกัด (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  – บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 250 คำ และคำสำคัญ (Keywords) 3-5 คำ  (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  – เนื้อเรื่อง บทความวิจัย ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม วิธีการวิจัย ผลการวิจัย อภิปราย และสรุปผลการวิจัย
  เนื้อเรื่อง บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ เนื้อหา สรุป ข้อเสนอแนะ

  – เอกสารอ้างอิง

หนังสือแสดงเจตนายินยอมให้ตีพิมพ์
 
บทความภาษาไทย

การอ้างอิงเอกสาร
        1)   การอ้างอิงในเนื้อหา เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้เขียน ปีพิมพ์ และเลขหน้าของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง 
       2)   การอ้างอิงท้ายบทความ ให้รวบรวมเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ เรียงตามลำดับอักษรชื่อผู้เขียน โดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA 7
                 
Template การนำเสนอ