ติดต่อเรา

สำนักวิจัยและพัฒนา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

คุณหทัยชนก  เสาร์สูง   โทร. 0-2855-1102
คุณเมธาวี  ฮั่นพงษ์กุล   โทร. 0-2855-0908
E-mail:   nationalcon@pim.ac.th