Call for Paper

ดาวน์โหลดเอกสาร  Call for Paper….โปรดคลิก !

 

กำหนดการ

รายละเอียด รอบ Early Bird รอบปกติ
ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัย
–  ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม
–  ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน
ธ.ค. 61 – 28 ก.พ. 62  15 มี.ค. 62 – 10 เม.ย. 62
แจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ  15 มี.ค. 62 6 พ.ค. 62
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ที่แก้ไขแล้ว
*ออกใบรับรองการตีพิมพ์บทความ
ภายใน 10 วันทำการ
ภายใน  25 มี.ค. 62
ภายใน 30 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน
แจ้งกำหนดการและห้องนำเสนอผลงาน
ภายใน 15 มิ.ย. 62

ค่าลงทะเบียน

 ชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่
ธ.ค. 61 – 28 ก.พ. 62 
ชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่
15 มี.ค. 62 – 10 เม.ย. 62
2,500 บาท

(เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถคืนเงินในทุกกรณี)

3,000 บาท

(เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถคืนเงินในทุกกรณี)

สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ
  –  บริหารธุรกิจ  :  เศรษฐศาสตร์ / การค้าสมัยใหม่ / ธุรกิจระหว่างประเทศ / การจัดการ / โลจิสติกส์
  –  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  –  เกษตร
  –  การสื่อสาร

  –  ศึกษาศาสตร์

  –  สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการนำเสนอผลงาน
  แบบบรรยาย  (Oral presentation)
  แบบโปสเตอร์  (Poster presentation)

ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน     (ภาษาไทย)

*  ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประชุมต้องเป็นบทความวิจัยที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
*  ผู้เขียนจะต้องส่ง บทความฉบับเต็ม (ความยาว 10-12 หน้า) โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)
*  ผู้เขียนจะต้องจัดรูปแบบบทความ ขนาดอักษร และการอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ จึงจะได้รับพิจารณาให้นำเสนอผลงานได้  สามารถศึกษาได้จากเมนู  การเตรียมบทความ
* คณะกรรมการจัดงานจะออก หนังสือตอบรับ หลังจากผู้เขียนส่งต้นฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขตามผล peer review แล้ว

* ผู้เขียนจะต้องมานำเสนอผลงานในวันงาน  จึงจะได้รับการเผยแพร่ผลงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceeding)

 

วิธีการลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียน

 1.   คลิกเมนู ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว และตั้ง Password
 2.   หลังจากสมัครสมาชิก สามารถส่งบทความได้ผ่านระบบ eSubmission โดยกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ 
 3.    เมื่อท่านกรอกข้อมูลเพื่อส่งบทความเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลด Bill Payment  ในหน้าที่ท่านลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระค่าลงทะเบียน ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ภายใน 7 วันหลังจากลงทะเบียนและส่งบทความ
*  อาจารย์ PIM ที่ต้องการนำเสนอผลงาน โปรดติดต่อเรื่องการชำระค่าลงทะเบียนกับสำนักวิจัยและพัฒนา  (ไม่ต้อง Print Bill Payment) โทร. 1106/1102/0230*
4.  สแกนหรือผ่านภาพ Bill Payment และนำมาอัพโหลดที่ระบบ eSubmission เพื่อยืนยัน

5.  บทความขอท่านจะได้รับการพิจารณาเมื่อมีหลักฐาน Bill Payment โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง