การเปิดรับบทความ (Call for paper)

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 และนานาชาติ ครั้งที่ 7
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

                สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วม งานประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “Education and Business Transformation in the Virtual World: Opportunities and Challenges of the Metaverse” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 8.30 – 9.00 น.)
 
              ท่านสามารถรับชมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
              1. ผ่าน website งานประชุมวิชาการ https://conference.pim.ac.th/live/
              2. ผ่าน Facebook PIM Research and Development – สำนักวิจัยและพัฒนา PIM https://www.facebook.com/PIMRandD/
 
              แล้วพบกัน วันที่ 7 เดือน 7 🗓

Proceedingsสามารถดาวน์โหลด รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (PROCEEDINGS)
ได้ที่ https://conference.pim.ac.th/thai/proceeding/ 


Call for paper


หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 นับเป็นการจัดกิจกรรมทางการวิจัยของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย ทั้งในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันและต่างกลุ่มสาขาวิชา รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งจากหน่วยงาน ภายในและภายนอกสถาบัน และแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ประสบการณ์และแนวคิดของพวกเขาและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
 • เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ

ายละเอียดEarly BirdRegular
ส่งบทความฉบับเต็ม
และชำระค่าลงทะเบียน
25 มกราคม 2565 –
7 มีนาคม 2565
8 มีนาคม 2565 –
30 เมษายน 2565
ใบรับรองการตีพิมพ์บทความ5 มีนาคม 2565 –
9 เมษายน 2565
19 เมษายน 2565 –
31 พฤษภาคม 2565
แจ้งกำหนดการ
และห้องนำเสนอ
6 มิถุนายน 25656 มิถุนายน 2565
หมายเหตุ: รูปแบบการนำเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโควิด-19

อัตราค่าลงทะเบียน

Early BirdRegular
3,500 บาท4,000 บาท
หมายเหตุ: สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนบทความทุกกรณี

สาขาวิชาที่เปิดรับ

บริหารธุรกิจ (Business)
การค้าสมัยใหม่ (Modern Trade)
การจัดการ (Management)
เศรษฐศาสตร์ (Economic)
ศึกษาศาสตร์ (Education)
การสื่อสาร (Communications)
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and Technology)
เกษตรศาสตร์ (Agriculture)
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (Other related fields)

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

 •   แบบบรรยาย  (Online VDO presentation)
 •   แบบโปสเตอร์  (E-Poster presentation)

ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน  

 • ภาษาไทย

รายละเอียดการเตรียมบทความ

 • ผู้เขียนจะต้องส่ง บทความฉบับเต็ม (ความยาว 10-15 หน้า) โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)
 • ผู้เขียนจะต้องจัดรูปแบบบทความ ขนาดอักษร และการอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ จึงจะได้รับพิจารณาให้นำเสนอผลงานได้  สามารถศึกษาได้จากเมนู  การเตรียมบทความ
 • บทความที่เสนอตีพิมพ์ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่งตีพิมพ์อื่นใดมาก่อน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • สถาบันฯ ขอปฏิเสธการรับบทความ หากผลตรวจการคัดลอกเกิน 30%
 • ผู้เขียนจะต้องแนบหนังสือรับรองการตีพิมพ์มาพร้อมบทความฉบับเต็ม
 • สถาบันจะพิจารณาบทความหลังจากชำระเงินค่าลงทะเบียนและอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน
 • คณะกรรมการจัดงานจะออก หนังสือตอบรับ หลังจากผู้เขียนส่งต้นฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขตามผล peer review แล้ว
 • ผู้เขียนจะต้องนำเสนอผลงานในวันงาน  จึงจะได้รับการเผยแพร่ผลงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceedings)

วิธีการชำระเงิน
การชำระเงินสามารถโอนเงินผ่านธนาคารหรือชำระผ่านบัตรเครดิต โดยต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากส่งบทความเข้าระบบ และอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินเพื่อยืนยันการชำระเงิน ซึ่งมีช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

โอนเงินผ่านธนาคาร

การชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ชำระเงินผ่านการสแกนบาร์โค้ด (Scan Barcode) และผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking App) โดยสามารถชำระเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), ธนาคารกสิกรไทย (KBANK), ธนาคารกรุงไทย (KTB), ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri), ธนาคารทหารไทย (TMB), ธนาคารออมสิน  (GSB), ธนาคารธนชาติ (TBank),  ธนาคารซีไอเอ็มบี (CIMB), ธนาคารเกียรตินาคิน (KKP), ธนาคารยูโอบี (UOB), ธนาคารทิสโก้ (TISCO) and  ธนาคารซิตี้แบงค์ (Citi). 

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ

Biller ID: 099400063398000 (PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT)

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

  สำหรับบัตรเครดิตรองรับ วีซ่า (Visa), มาสเตอร์การ์ด (MasterCard) และ เจซีบี (JCB) โดยเมื่อกดชำระเงินเสร็จแล้ว ให้คุณแคปภาพหน้าจอ และอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เข้าระบบที่ท่านส่งบทความ เพื่อยืนยันการชำระเงิน