งานประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7

Call for Paper

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ panyapiwat   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา


 

การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7  

(7th Panyapiwat National Academic Conference)
วันที่ 2 มิถุนายน 2560

(Friday June 2, 2017)
ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 (Panyapiwat Convention Hall, Panyapiwat Institute of Management)
ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี  

(Chaeng Wattana Rd., Nonthaburi)

 

ปิดรับบทความ


yes เรื่องประชาสัมพันธ์ 

     รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 (Proceeding)

   


yes Overview

การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7  (7th Panyapiwat National Academic Conference)

          การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ครั้งที่ 7 เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไป

            The 7th Panyapiwat National Academic Conference aims to promote the distribution of outstanding researches to the public. It is established to be the central stage to exchange ideas among academic researchers from different institutions.  This will lead to the production of useful academic output in the future.


yes ขอบเขตของผลงานที่เปิดรับ (Scope of academic research)

 • บริหารธุรกิจ (Business Administrator)
 • วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and Technology)
 • ศิลปศาสตร์ (Liberal Arts)
 • นิเทศศาสตร์ (Communication Arts)
 • วิทยาการจัดการ (Management Sciences)
 • นวัตกรรมการจัดการเกษตร (Innovative Agricultural Management)
 • ศึกษาศาสตร์ (Education)
 • การจัดการธุรกิจอาหาร (Food Business Management)
 • อุตสาหกรรมเกษตร (Agro Industry)
 • สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (Other)

yes รูปแบบการนำเสนอ (Pattern of Presentation)

 1. แบบบรรยาย (Oral presentation)
 2. แบบโปสเตอร์ (Poster presentation)

yes กำหนดการส่งผลงานและลงทะเบียน (Paper Submission and Registration)

 

รายละเอียด (Detail) รอบที่ 1 (Round 1) รอบที่ 2 (Round 2) รอบขยายเวลา (Extended time)   
ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ (ผ่านระบบ) / Register
- ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) / Full paper submission
- หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน / Payment for registration

1 - 31 ม.ค. 60

(1 Jan 17 -31 Jan 17)

1 - 28 ก.พ. 60

(1 Feb 17 - 28 Feb 17)

1 – 31 มี.ค. 60

(1 March 17 - 31 March17)

แจ้งผลการตอบรับและผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ / Announcement of the result on the board

20 มี.ค. 60

(20 March 17)

20 เม.ย. 60

(20 April 17)

30 เม.ย. 60

(30 April 17)

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยนำส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็มที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ / Submit research edition

ภายใน 1 เม.ย. 60

(Within 1 April 17)

ภายใน 1 พ.ค. 60

(Within 1 May 17)

ภายใน 10 พ.ค. 60

(Within 10 May 17)

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน แจ้งกำหนดการ/ห้องในการนำเสนอผลงาน / Result Announcement

29 พ.ค. 60

(29 May 17)

หมายเหตุ:       กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 


yes อัตราค่าลงทะเบียน (Register Fees)

 

 • ผู้ลงทะเบียน รอบที่ 1 (1 - 30 ม.ค. 60) /  Registration Round 1 (1 Jan 17 -31 Jan 17)

                   2,500 บาท /  2,500 Baht 

 • ผู้ลงทะเบียน รอบที่ 2 (1 - 28 ก.พ. 60) /  Registration Round 2 (1 Feb 17 - 28 Feb 17 )

                  2,800 บาท / 2,800 Baht

 • ผู้ลงทะเบียน รอบขยายเวลา (1 - 31 มี.ค. 60) /  Registration Extended time  (1 March 17 - 31 March 17 )

                  2,800 บาท / 2,800 Baht

 • ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน /  Meeting Attending

                 ไม่เสียค่าใช้จ่าย / Free of charge

 

ทั้งนี้ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี (The institute reserves the right to refund the registration fee for all cases)

 


yes วิธีการชำระค่าลงทะเบียน (Registration payment)

          โปรดนำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนไปที่ธนาคาร พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินในขั้นตอนการส่งบทความร่วมงาน

          (Potential candidates transfer registration fee to Bank then send a photocopy of transfer slip into the system to register)

 

          แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียน / Bill Payment Pay-In Slip

 

                                                                                      


yes ผู้จัดงานประชุม (Meeting Manager)

 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
 • วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
 • เครือข่ายวิจัยประชาชื่น
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

mail สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (Further information) 

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Research and Develop Department Panyapiwat Institute of Management)
คุณเมธาพร ใจสุทธิ (Ms.Meithaporn Jaisutthi)   
โทร. 0-2855-1106 / Phone.0-2855-1106

E-mail : meithapornjai@pim.ac.th
คุณอุทัยพร พลสวัสดิ์ (Ms.Uthaiporn Ponsawat)     
โทร. 0-2855-0230 / Phone.0-2855-0230

E-mail : uthaipornpon@pim.ac.th
โทรสาร. 0-2855-0392 / Fax: 0-2855-0392