งานประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7

Call for Paper

การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7
วันที่ 2 มิถุนายน 2560
ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี


yes Overview
The 7th National Conference on Panyapiwat

          การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ครั้งที่ 7 เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไป


yes ขอบเขตของผลงานที่เปิดรับ

 • บริหารธุรกิจ
 • ​วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ศิลปศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์
 • วิทยาการจัดการ
 • นวัตกรรมการจัดการเกษตร
 • ศึกษาศาสตร์
 • การจัดการธุรกิจอาหาร
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

yes รูปแบบการนำเสนอ

 1. แบบบรรยาย (Oral Presentation)
 2. แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

yes กำหนดการส่งผลงานและลงทะเบียน

รายละเอียด รอบที่ 1 รอบที่ 2
ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ (ผ่านระบบ)
- ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
- หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน
1 - 31 ม.ค. 60 1 - 28 ก.พ. 60
แจ้งผลการตอบรับและผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 20 มี.ค. 60 20 เม.ย. 60
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยนำส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็มที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน 1 เม.ย. 60 ภายใน 1 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน แจ้งกำหนดการ/ห้องในการนำเสนอผลงาน 20 พ.ค. 60

yes อัตราค่าลงทะเบียน

 • ผู้ลงทะเบียน รอบที่ 1 (1 - 30 ม.ค. 60) 
  • 2,500 บาท
 • ผู้ลงทะเบียน รอบที่ 2 (1 - 28 ก.พ. 60)
  • 2,800 บาท
 • ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน
  • ไม่เสียค่าใช้จ่าย

          

    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon ทั้งนี้ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon


yes วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

          โปรดนำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนไปที่ธนาคาร พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินในขั้นตอนการส่งบทความร่วมงาน

 

          แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียน

 

                          


yes ผู้จัดงานประชุม

 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
 • เครือข่ายวิจัยประชาชื่น (ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาลัยราชพฤกษ์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)

mail สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
คุณเมธาพร ใจสุทธิ
โทร. 0-2837-1106 E-mail : meithapornjai@pim.ac.th
คุณอุทัยพร พลสวัสดิ์
โทร. 0-2837-0230 E-mail : uthaipornpon@pim.ac.th
โทรสาร. 0-2832-0392