การเปิดรับบทความ (Call for paper)

PIM 9th National and 2nd International Conference 2019
Global Innovation for Sharing Economy (GISE) and 2nd Smart Logistic Conference 

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 
ณ  ชั้น 3 อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 นับเป็นการจัดกิจกรรมทางการวิจัยของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย ทั้งในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันและต่างกลุ่มสาขาวิชา รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  ภายใต้แนวคิด “Global Innovation for Sharing Economy (GISE)”

วัตถุประสงค์โครงการ

  • เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งจากหน่วยงาน ภายในและภายนอกสถาบัน และแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ประสบการณ์และแนวคิดของพวกเขาและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
  • เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน

รายชื่อผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย

รายชื่อผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

กำหนดการ  / แผนผังการจัดงาน

กำหนดการ

รายละเอียด รอบ Early Bird รอบปกติ
ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัย
–  ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม
–  ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน
มกราคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2562  1 มีนาคม 2562 – 10 เมษายน 2562

(ขยายเวลารับบทความวิจัย ถึง 10 พฤษภาคม 2562)

แจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ  ภายใน 15 มีนาคม 2562 ภายใน 31 พฤษภาคม 2562
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ที่แก้ไขแล้ว
*ออกใบรับรองการตีพิมพ์บทความ
ภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับบทความที่แก้ไขแล้วเท่านั้น
ภายใน  25 มีนาคม 2562
ภายใน 7 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน
แจ้งกำหนดการและห้องนำเสนอผลงาน
ภายใน 20 มิถุนายน 2562

ค่าลงทะเบียน

 ชำระค่าลงทะเบียนระหว่าง
มกราคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
ชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่
1 มีนาคม 2562 – 10 เมษายน 2562
(ขยายเวลาถึง 10 พฤษภาคม 2562)
2,500 บาท 3,000 บาท
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าลงทะเบียน ในทุกกรณี

 สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ
  –  บริหารธุรกิจ  :  เศรษฐศาสตร์ / การค้าสมัยใหม่ / ธุรกิจระหว่างประเทศ / การจัดการ /
โลจิสติกส์ (Business: Economic, Modern Trade,International Business, Management, Logistics)
  –  วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Engineering and Technology)
  –  เกษตรศาสตร์ (Agriculture)
  –  การสื่อสาร (Communications)
  –  ศึกษาศาสตร์ (Education)

  –  สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (Other related fields)

รูปแบบการนำเสนอผลงาน
  แบบบรรยาย  (Oral presentation)
  แบบโปสเตอร์  (Poster presentation)

ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน  (ภาษาไทย)

*  ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประชุมต้องเป็นบทความวิจัยที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
*  ผู้เขียนจะต้องส่ง บทความฉบับเต็ม (ความยาว 10-12 หน้า) โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)
*  ผู้เขียนจะต้องจัดรูปแบบบทความ ขนาดอักษร และการอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ จึงจะได้รับพิจารณาให้นำเสนอผลงานได้  สามารถศึกษาได้จากเมนู  การเตรียมบทความ
* คณะกรรมการจัดงานจะออก หนังสือตอบรับ หลังจากผู้เขียนส่งต้นฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขตามผล peer review แล้ว

* ผู้เขียนจะต้องมานำเสนอผลงานในวันงาน  จึงจะได้รับการเผยแพร่ผลงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceeding)

วิธีการลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียน

 1.   คลิกเมนู ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว และตั้ง Password
 2.   หลังจากสมัครสมาชิก สามารถส่งบทความได้ผ่านระบบ eSubmission โดยกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ 
 3.    เมื่อท่านกรอกข้อมูลเพื่อส่งบทความเรียบร้อยแล้ว ดูวิธีการชำระเงินหน้าที่ท่านลงทะเบียน สามารถชำระค่าลงทะเบียนภายใน 7 วันหลังจากลงทะเบียนและส่งบทความ โดยมีวิธีการชำระเงิน ดังนี้
         3.1 ดาวน์โหลด Bill Payment  ในหน้าที่ท่านลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระค่าลงทะเบียน ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสินทุกสาขา
         3.2 ชำระผ่านช่องทาง Scan Barcode ผ่าน Mobile Banking และตู้ฝากเงินสด (ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารทหารไทย) (ฟรีค่าธรรมเนียม/No fee)
         3.3 ชำระผ่านบัตรเครดิต โดยมีค่าธรรมเนียม 1.4%
*  อาจารย์ PIM ที่ต้องการนำเสนอผลงาน โปรดติดต่อเรื่องการชำระค่าลงทะเบียนกับสำนักวิจัยและพัฒนา  (ไม่ต้อง Print Bill Payment) โทร. 1106/1102/0230*
4.  สแกนหรือถ่ายภาพ Bill Payment หรือ หลักฐานการชำระเงิน และนำมาอัพโหลดที่ระบบ eSubmission เพื่อยืนยัน

5.  บทความขอท่านจะได้รับการพิจารณาเมื่อมีหลักฐาน Bill Payment หรือ หลักฐานการชำระเงิน โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง