การเปิดรับบทความ (Call for paper)

ช่องทางติดต่อระหว่างวันหยุดราชการ สามารถติดต่อได้ที่
E-mail:  nationalcon@pim.ac.th


การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 นับเป็นการจัดกิจกรรมทางการวิจัยของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย ทั้งในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันและต่างกลุ่มสาขาวิชา รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งจากหน่วยงาน ภายในและภายนอกสถาบัน และแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ประสบการณ์และแนวคิดของพวกเขาและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
 • เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ

รายละเอียดEarly BirdRegular
ส่งบทความฉบับเต็ม
และชำระค่าลงทะเบียน
25 มกราคม 2564 –
7 มีนาคม 2564
8 มีนาคม 2564 –
23 เมษายน 2564
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์
ที่ปรับแก้ไขแล้ว
25 กุมภาพันธ์ 2564 –
2 เมษายน 2564
5 เมษายน 2564 –
21 พฤษภาคม 2564
ใบรับรองการตีพิมพ์บทความ7 มีนาคม 2564 –
9 เมษายน 2564
19 เมษายน 2564 –
28 พฤษภาคม 2564
แจ้งกำหนดการ
และห้องนำเสนอ
11 มิถุนายน 256411 มิถุนายน 2564
หมายเหตุ: รูปแบบการนำเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโควิด-19

อัตราค่าลงทะเบียน

Early BirdRegular
3,500 บาท4,000 บาท
หมายเหตุ: สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนบทความทุกกรณี

สาขาวิชาที่เปิดรับ

บริหารธุรกิจ (Business)
การค้าสมัยใหม่ (Modern Trade)
โลจิสติกส์ (Logistics)
การจัดการ (Management)
เศรษฐศาสตร์ (Economic)
ศึกษาศาสตร์ (Education)
การสื่อสาร (Communications)
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and Technology)
เกษตรศาสตร์: สัตวศาสตร์,  พืชศาสตร์, วิทยาศาสตร์อาหาร
(Agriculture: Animal Science, Plant Science, Food Science)
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (Other related fields)

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

 •   แบบบรรยาย  (Oral presentation)
 •   แบบโปสเตอร์  (Poster presentation)

ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน  

 • ภาษาไทย

รายละเอียดการเตรียมบทความ

 • ผู้เขียนจะต้องส่ง บทความฉบับเต็ม (ความยาว 10-15 หน้า) โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)
 • ผู้เขียนจะต้องจัดรูปแบบบทความ ขนาดอักษร และการอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ จึงจะได้รับพิจารณาให้นำเสนอผลงานได้  สามารถศึกษาได้จากเมนู  การเตรียมบทความ
 • บทความที่เสนอตีพิมพ์ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่งตีพิมพ์อื่นใดมาก่อน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • สถาบันฯ ขอปฏิเสธการรับบทความ หากผลตรวจการคัดลอกเกิน 30%
 • ผู้เขียนจะต้องแนบหนังสือรับรองการตีพิมพ์มาพร้อมบทความฉบับเต็ม
 • สถาบันจะพิจารณาบทความหลังจากชำระเงินค่าลงทะเบียนและอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน
 • คณะกรรมการจัดงานจะออก หนังสือตอบรับ หลังจากผู้เขียนส่งต้นฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขตามผล peer review แล้ว
 • ผู้เขียนจะต้องนำเสนอผลงานในวันงาน  จึงจะได้รับการเผยแพร่ผลงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceedings)

วิธีการชำระเงิน
การชำระเงินสามารถโอนเงินผ่านธนาคารหรือชำระผ่านบัตรเครดิต โดยต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากส่งบทความเข้าระบบ และอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินเพื่อยืนยันการชำระเงิน ซึ่งมีช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

โอนเงินผ่านธนาคาร

การชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ชำระเงินผ่านการสแกนบาร์โค้ด (Scan Barcode) และผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking App) โดยสามารถชำระเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), ธนาคารกสิกรไทย (KBANK), ธนาคารกรุงไทย (KTB), ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri), ธนาคารทหารไทย (TMB), ธนาคารออมสิน  (GSB), ธนาคารธนชาติ (TBank),  ธนาคารซีไอเอ็มบี (CIMB), ธนาคารเกียรตินาคิน (KKP), ธนาคารยูโอบี (UOB), ธนาคารทิสโก้ (TISCO) and  ธนาคารซิตี้แบงค์ (Citi). 

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ

Biller ID: 099400063398000 (PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT)

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

  สำหรับบัตรเครดิตรองรับ วีซ่า (Visa), มาสเตอร์การ์ด (MasterCard) และ เจซีบี (JCB) โดยเมื่อกดชำระเงินเสร็จแล้ว ให้คุณแคปภาพหน้าจอ และอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เข้าระบบที่ท่านส่งบทความ เพื่อยืนยันการชำระเงิน